Đối tác

Đối tác 

https://sites.google.com/site/mekamenudeban/gem-thach/sang-lap-tho-danh-xo.jpg


https://sites.google.com/site/mekamenudeban/gem-thach/tho-danh-xo-gem-thach.jpg

Các đối tác cùa Thạch bình định 
----------------------------------
1. Tổng đài khách hàng bidigem
2. Quảng cáo và truyền thông Đất mạng 
3. Chuyên trang thế giới thợ.
4. Định giá miền đất thịnh 
5. Chuyên trang cá nhân 

Comments